EATON MOELLER信号灯SL系列

作为伊顿精益解决方案的必要组成部分,SmartWire-DT技术旨在降低机器的电气工程成本高达30%以上。信号塔正是这一技术的重要组成元件,因为预先报警功能所提供的信息会帮助操作人员避免潜在的停机威胁,并提高机器可用性。潜在故障不仅可以通过智能开关装置预先检测出来,实际上,也可通过SmartWire-DT由信号塔发出信号。

EATON MOELLER信号灯SL系列插图

信号塔通过视觉和听觉信号方式来显示机器状态。因此,装置须在远处亦清晰可见,并且所提供的信息须在一开始就清楚明白。现在,橙色(琥珀色)已添加至所示颜色中,以符合国际标准要求。更重要的是,伊顿已在重要之处改进了信号塔装置。甚至在极为不利的条件下,高性能LED所提供的明亮等级也将确保被可靠观察到。由于更强的信号能力、更高亮度、更大音量、以及多种音调类型,更便明确识别故障情况,或者甚至帮助预防故障的发生。

伊顿的信号塔装置秉承灵活的设计理念,可使用在不利的安装条件下,例如,顶棚间距不足和要求不同信号位于右侧或左侧的环境下。这两种信号塔尺寸也可垂直安装,每侧最多安装5个单元。

我们全新的信号塔可采用9种不同方式灵活安装。除了安装在侧面的选项之外,也提供直接安装在杯型基座上的不同选项择,以及多种管体安装选择。此外,提供100, 250 和 400mm长度的管子,使安装更灵活。

我们的信号塔采用高达IP66的防护等级,可提供完美防护,甚至避免来自各个方向的水流喷射的影响。这些信号塔可在全球使用,已获得欧洲和北美的型式认证和证书,船级社认证及CCC。

产品型号:

伊顿穆勒 171295 信号灯 红绿 SL4-100-L-RG-24LED
伊顿穆勒 171296 信号灯 红黄绿 SL4-100-L-RYG-24LED
伊顿穆勒 171380 发声模块 SL4-AP120
伊顿穆勒 171381 发声模块 SL4-AP230
伊顿穆勒 171379 发声模块 SL4-AP24
伊顿穆勒 171348 LED闪光模块 SL4-BL120-A
伊顿穆勒 171343 LED闪光模块 SL4-BL120-B
伊顿穆勒 171344 LED闪光模块 SL4-BL120-G
伊顿穆勒 171345 LED闪光模块 SL4-BL120-R
伊顿穆勒 171346 LED闪光模块 SL4-BL120-W
伊顿穆勒 171347 LED闪光模块 SL4-BL120-Y
伊顿穆勒 171354 LED闪光模块 SL4-BL230-A
伊顿穆勒 171349 LED闪光模块 SL4-BL230-B
伊顿穆勒 171350 LED闪光模块 SL4-BL230-G
伊顿穆勒 171351 LED闪光模块 SL4-BL230-R
伊顿穆勒 171352 LED闪光模块 SL4-BL230-W
伊顿穆勒 171353 LED闪光模块 SL4-BL230-Y
伊顿穆勒 171342 LED闪光模块 SL4-BL24-A
伊顿穆勒 171337 LED闪光模块 SL4-BL24-B
伊顿穆勒 171338 LED闪光模块 SL4-BL24-G
伊顿穆勒 171339 LED闪光模块 SL4-BL24-R
伊顿穆勒 171340 LED闪光模块 SL4-BL24-W
伊顿穆勒 171341 LED闪光模块 SL4-BL24-Y
伊顿穆勒 171366 LED 眩光模块 SL4-FL120-A
伊顿穆勒 171361 LED 眩光模块 SL4-FL120-B
伊顿穆勒 171362 LED 眩光模块 SL4-FL120-G
伊顿穆勒 171363 LED 眩光模块 SL4-FL120-R
伊顿穆勒 171364 LED 眩光模块 SL4-FL120-W
伊顿穆勒 171365 LED 眩光模块 SL4-FL120-Y
伊顿穆勒 171372 LED 眩光模块 SL4-FL230-A
伊顿穆勒 171367 LED 眩光模块 SL4-FL230-B
伊顿穆勒 171368 LED 眩光模块 SL4-FL230-G
伊顿穆勒 171369 LED 眩光模块 SL4-FL230-R
伊顿穆勒 171370 LED 眩光模块 SL4-FL230-W
伊顿穆勒 171371 LED 眩光模块 SL4-FL230-Y
伊顿穆勒 171360 LED 眩光模块 SL4-FL24-A
伊顿穆勒 171378 LED 眩光模块 SL4-FL24-A-M
伊顿穆勒 171355 LED 眩光模块 SL4-FL24-B
伊顿穆勒 171373 LED 多眩光模块 SL4-FL24-B-M
伊顿穆勒 171356 LED 眩光模块 SL4-FL24-G
伊顿穆勒 171374 LED 多眩光模块 SL4-FL24-G-M
伊顿穆勒 171357 LED 眩光模块 SL4-FL24-R
伊顿穆勒 171375 LED 多眩光模块 SL4-FL24-R-M
伊顿穆勒 171358 LED 眩光模块 SL4-FL24-W
伊顿穆勒 171376 LED 多眩光模块 SL4-FL24-W-M
伊顿穆勒 171359 LED 眩光模块 SL4-FL24-Y
伊顿穆勒 171377 LED 多眩光模块 SL4-FL24-Y-M
伊顿穆勒 171308 基座模块 SL4-FMS-100
伊顿穆勒 171309 基座模块 SL4-FMS-250
伊顿穆勒 171310 基座模块 SL4-FMS-400
伊顿穆勒 171382 白炽灯泡 SL4-L12
伊顿穆勒 171384 白炽灯泡 SL4-L120
伊顿穆勒 171324 LED 常亮模块 SL4-L120-A
伊顿穆勒 171319 LED 常亮模块 SL4-L120-B
伊顿穆勒 171320 LED 常亮模块 SL4-L120-G
伊顿穆勒 171321 LED 常亮模块 SL4-L120-R
伊顿穆勒 171322 LED 常亮模块 SL4-L120-W
伊顿穆勒 171323 LED 常亮模块 SL4-L120-Y
伊顿穆勒 171385 白炽灯泡 SL4-L230
伊顿穆勒 171330 LED 常亮模块 SL4-L230-A
伊顿穆勒 171325 LED 常亮模块 SL4-L230-B
伊顿穆勒 171326 LED 常亮模块 SL4-L230-G
伊顿穆勒 171327 LED 常亮模块 SL4-L230-R
伊顿穆勒 171328 LED 常亮模块 SL4-L230-W
伊顿穆勒 171329 LED 常亮模块 SL4-L230-Y
伊顿穆勒 171383 白炽灯泡 SL4-L24
伊顿穆勒 171318 LED 常亮模块 SL4-L24-A
伊顿穆勒 171313 LED 常亮模块 SL4-L24-B
伊顿穆勒 171314 LED 常亮模块 SL4-L24-G
伊顿穆勒 171315 LED 常亮模块 SL4-L24-R
伊顿穆勒 171316 LED 常亮模块 SL4-L24-W
伊顿穆勒 171317 LED 常亮模块 SL4-L24-Y
伊顿穆勒 171336 白炽灯常亮模块 SL4-L-A
伊顿穆勒 171331 白炽灯常亮模块 SL4-L-B
伊顿穆勒 171332 白炽灯常亮模块 SL4-L-G
伊顿穆勒 171333 白炽灯常亮模块 SL4-L-R
伊顿穆勒 171334 白炽灯常亮模块 SL4-L-W
伊顿穆勒 171335 白炽灯常亮模块 SL4-L-Y
伊顿穆勒 171297 基座模块 SL4-PIB-100
伊顿穆勒 171298 基座模块 SL4-PIB-250
伊顿穆勒 171299 基座模块 SL4-PIB-400
伊顿穆勒 171304 基座模块 SL4-PIB-D
伊顿穆勒 171302 基座模块 SL4-PIB-EMH
伊顿穆勒 171303 基座模块 SL4-PIB-FW
伊顿穆勒 171300 基座模块 SL4-PIB-IMH
伊顿穆勒 171301 基座模块 SL4-PIB-IMS
伊顿穆勒 171305 基座模块 SL4-PIB-T-100
伊顿穆勒 171306 基座模块 SL4-PIB-T-250
伊顿穆勒 171307 基座模块 SL4-PIB-T-400
伊顿穆勒 171311 基座模块 SL4-SWD
伊顿穆勒 171294 白炽灯泡更换工具 SL7/4-BET
伊顿穆勒 171446 塑料支架 , 垂直安装 SL7/4-FW
伊顿穆勒 171455 金属支架 ,  包含 M20 电缆套 SL7/4-FW-T
伊顿穆勒 171424 整体装置 SL7-100-L-RG-24LED
伊顿穆勒 171425 整体装置 SL7-100-L-RYG-24LED
伊顿穆勒 171282 发声模块 SL7-AP120
伊顿穆勒 171285 发声模块 SL7-AP120-E
伊顿穆勒 171288 发声模块 SL7-AP120-M
伊顿穆勒 171283 发声模块 SL7-AP230
伊顿穆勒 171286 发声模块 SL7-AP230-E
伊顿穆勒 171289 发声模块 SL7-AP230-M
伊顿穆勒 171281 发声模块 SL7-AP24
伊顿穆勒 171284 发声模块 SL7-AP24-E
伊顿穆勒 171287 发声模块 SL7-AP24-M
伊顿穆勒 171395 LED 闪光模块 SL7-BL120-A
伊顿穆勒 171390 LED 闪光模块 SL7-BL120-B
伊顿穆勒 171391 LED 闪光模块 SL7-BL120-G
伊顿穆勒 171392 LED 闪光模块 SL7-BL120-R
伊顿穆勒 171393 LED 闪光模块 SL7-BL120-W
伊顿穆勒 171394 LED 闪光模块 SL7-BL120-Y
伊顿穆勒 171401 LED 闪光模块 SL7-BL230-A
伊顿穆勒 171396 LED 闪光模块 SL7-BL230-B
伊顿穆勒 171397 LED 闪光模块 SL7-BL230-G
伊顿穆勒 171398 LED 闪光模块 SL7-BL230-R
伊顿穆勒 171399 LED 闪光模块 SL7-BL230-W
伊顿穆勒 171400 LED 闪光模块 SL7-BL230-Y
伊顿穆勒 171389 LED 闪光模块 SL7-BL24-A
伊顿穆勒 171439 LED 闪光模块 SL7-BL24-B
伊顿穆勒 171440 LED 闪光模块 SL7-BL24-G
伊顿穆勒 171441 LED 闪光模块 SL7-BL24-R
伊顿穆勒 171442 LED 闪光模块 SL7-BL24-W
伊顿穆勒 171388 LED 闪光模块 SL7-BL24-Y
伊顿穆勒 171443 基座模块 SL7-CB-100
伊顿穆勒 171444 基座模块 SL7-CB-250
伊顿穆勒 171445 基座模块 SL7-CB-400
伊顿穆勒 171451 基座模块 SL7-CB-D
伊顿穆勒 171449 基座模块 SL7-CB-EMH
伊顿穆勒 171450 基座模块 SL7-CB-FW
伊顿穆勒 171447 基座模块 SL7-CB-IMH
伊顿穆勒 171448 基座模块 SL7-CB-IMS
伊顿穆勒 171452 基座模块 SL7-CB-T-100
伊顿穆勒 171453 基座模块 SL7-CB-T-250
伊顿穆勒 171454 基座模块 SL7-CB-T-400
伊顿穆勒 171413 LED 眩光模块 SL7-FL120-A
伊顿穆勒 171408 LED 眩光模块 SL7-FL120-B
伊顿穆勒 171409 LED 眩光模块 SL7-FL120-G
伊顿穆勒 171410 LED 眩光模块 SL7-FL120-R
伊顿穆勒 171411 LED 眩光模块 SL7-FL120-W
伊顿穆勒 171412 LED 眩光模块 SL7-FL120-Y
伊顿穆勒 171419 LED 眩光模块 SL7-FL230-A
伊顿穆勒 171414 LED 眩光模块 SL7-FL230-B
伊顿穆勒 171415 LED 眩光模块 SL7-FL230-G
伊顿穆勒 171416 LED 眩光模块 SL7-FL230-R
伊顿穆勒 171417 LED 眩光模块 SL7-FL230-W
伊顿穆勒 171418 LED 眩光模块 SL7-FL230-Y
伊顿穆勒 171407 LED 眩光模块 SL7-FL24-A
伊顿穆勒 171274 LED 眩光模块 SL7-FL24-A-HP
伊顿穆勒 171280 LED 多眩光模块 SL7-FL24-A-HPM
伊顿穆勒 171402 LED 眩光模块 SL7-FL24-B
伊顿穆勒 171420 LED 眩光模块 SL7-FL24-B-HP
伊顿穆勒 171275 LED 多眩光模块 SL7-FL24-B-HPM
伊顿穆勒 171403 LED 眩光模块 SL7-FL24-G
伊顿穆勒 171421 LED 眩光模块 SL7-FL24-G-HP
伊顿穆勒 171276 LED 多眩光模块 SL7-FL24-G-HPM
伊顿穆勒 171404 LED 眩光模块 SL7-FL24-R
伊顿穆勒 171422 LED 眩光模块 SL7-FL24-R-HP
伊顿穆勒 171277 LED 多眩光模块 SL7-FL24-R-HPM
伊顿穆勒 171405 LED 眩光模块 SL7-FL24-W
伊顿穆勒 171423 LED 眩光模块 SL7-FL24-W-HP
伊顿穆勒 171278 LED 多眩光模块 SL7-FL24-W-HPM
伊顿穆勒 171406 LED 眩光模块 SL7-FL24-Y
伊顿穆勒 171273 LED 眩光模块 SL7-FL24-Y-HP
伊顿穆勒 171279 LED 多眩光模块 SL7-FL24-Y-HPM
伊顿穆勒 171456 基座模块 SL7-FMS-100
伊顿穆勒 171457 基座模块 SL7-FMS-250
伊顿穆勒 171458 基座模块 SL7-FMS-400
伊顿穆勒 171290 白炽灯泡 SL7-L12
伊顿穆勒 171292 白炽灯泡 SL7-L120
伊顿穆勒 171472 LED 常亮模块 SL7-L120-A
伊顿穆勒 171467 LED 常亮模块 SL7-L120-B
伊顿穆勒 171468 LED 常亮模块 SL7-L120-G
伊顿穆勒 171469 LED 常亮模块 SL7-L120-R
伊顿穆勒 171470 LED 常亮模块 SL7-L120-W
伊顿穆勒 171471 LED 常亮模块 SL7-L120-Y
伊顿穆勒 171293 白炽灯泡 SL7-L230
伊顿穆勒 171426 LED 常亮模块 SL7-L230-A
伊顿穆勒 171473 LED 常亮模块 SL7-L230-B
伊顿穆勒 171474 LED 常亮模块 SL7-L230-G
伊顿穆勒 171475 LED 常亮模块 SL7-L230-R
伊顿穆勒 171476 LED 常亮模块 SL7-L230-W
伊顿穆勒 171477 LED 常亮模块 SL7-L230-Y
伊顿穆勒 171291 白炽灯泡 SL7-L24
伊顿穆勒 171466 LED 常亮模块 SL7-L24-A
伊顿穆勒 171432 LED 常亮模块 SL7-L24-A-HP
伊顿穆勒 171461 LED 常亮模块 SL7-L24-B
伊顿穆勒 171427 LED 常亮模块 SL7-L24-B-HP
伊顿穆勒 171462 LED 常亮模块 SL7-L24-G
伊顿穆勒 171428 LED 常亮模块 SL7-L24-G-HP
伊顿穆勒 171463 LED 常亮模块 SL7-L24-R
伊顿穆勒 171429 LED 常亮模块 SL7-L24-R-HP
伊顿穆勒 171464 LED 常亮模块 SL7-L24-W
伊顿穆勒 171430 LED 常亮模块 SL7-L24-W-HP
伊顿穆勒 171465 LED 常亮模块 SL7-L24-Y
伊顿穆勒 171431 LED 常亮模块 SL7-L24-Y-HP
伊顿穆勒 171438 白炽灯常亮模块 SL7-L-A
伊顿穆勒 171433 白炽灯常亮模块 SL7-L-B
伊顿穆勒 171434 白炽灯常亮模块 SL7-L-G
伊顿穆勒 171435 白炽灯常亮模块 SL7-L-R
伊顿穆勒 171436 白炽灯常亮模块 SL7-L-W
伊顿穆勒 171437 白炽灯常亮模块 SL7-L-Y
伊顿穆勒 205322 无灯闪亮模块 SL-BL130-W
伊顿穆勒 205323 无灯闪亮模块 SL-BL130-R
伊顿穆勒 205324 无灯闪亮模块 SL-BL130-G
伊顿穆勒 205325 无灯闪亮模块 SL-BL130-Y
伊顿穆勒 205326 无灯闪亮模块 SL-BL130-B
伊顿穆勒 205331 无灯闪亮模块 SL-BL230-B
伊顿穆勒 205335 眩光模块 SL-FL130-W
伊顿穆勒 205337 眩光模块 SL-FL130-Y
伊顿穆勒 205338 眩光模块 SL-FL230-W

类似文章