DILM/DILH 大电流接触器

伊顿 Moeller 系列的 DILM 和 DILH 大电流接触器专为 185 A 至 2,600 A 的极高电流范围而设计,该接触器采用电子控制驱动器,尺寸紧凑,使用寿命长,可为任何机器和系统提供可靠的组件。

DILM/DILH 大电流接触器插图

DILM/DILH 大电流接触器 产品样本

核心功能
使用类别 AC 1 和 AC 3
适用于高达 1,000 V 的电压
交流/直流宽范围线圈
保持功率低
紧凑型
辅助触点:两个常开、两个常闭

185 A 至 225 A 的接触器
185 A 至 225 A 的接触器因其紧凑尺寸和较低的保持功率而脱颖而出,该系列线圈标配一个集成抑制器电路和两个辅助触点:两个常开和两个常闭。

250 A 至 2,600 A 的接触器 – 标准型
接触器的保持功率由过程控制,这会显著减少开关柜内的热量外,这种接触力优化还有助于延长切换触点的使用寿命。此外,抑制器电路已内置两个常开触点、两个常闭触点和辅助触点。

250 A 至 2,600 A 的接触器 – 舒适型
得益于其低吸合功率,舒适版的接触器有助于实现更小的控制变压器,交流/直流宽量程线圈具有高电压范围,接触器也可直接从 PLC 控制。

DILM 580 A – 1400 A 接触器
真空技术允许实施紧凑设计,可以更好的灭弧。因此,开关设备的布置可能更加紧凑。

DILM 1600 & DILH 2000-2600 双接触器
双接触器预装配在安装板上,对于每个相位,通过两个平行真空灭弧室分配电流,由两个耦合的受监控驱动器安全连接接触器,以同步方式对它们进行电子控制。

产品型号:
伊顿穆勒 139534 接触器 185A DILM185A/22(RAC24)
伊顿穆勒 139535 接触器 185A DILM185A/22(RAC48)
伊顿穆勒 139536 接触器 185A DILM185A/22(RAC120)
伊顿穆勒 139537 接触器 185A DILM185A/22(RAC240)
伊顿穆勒 139538 接触器 185A DILM185A/22(RAC440)
伊顿穆勒 139539 接触器 185A DILM185A/22(RAC500)
伊顿穆勒 139540 接触器 直流操作, 185A DILM185A/22(RDC24)
伊顿穆勒 139541 接触器 直流操作, 185A DILM185A/22(RDC60)
伊顿穆勒 139542 接触器 直流操作, 185A DILM185A/22(RDC130)
伊顿穆勒 139543 接触器 直流操作, 185A DILM185A/22(RDC240)
伊顿穆勒 208292 接触器附件 DILM185-XP1
伊顿穆勒 139544 接触器 225A DILM225A/22(RAC24)
伊顿穆勒 139545 接触器 225A DILM225A/22(RAC48)
伊顿穆勒 139546 接触器 225A DILM225A/22(RAC120)
伊顿穆勒 139547 接触器 225A DILM225A/22(RAC240)
伊顿穆勒 139548 接触器 225A DILM225A/22(RAC440)
伊顿穆勒 139549 接触器 225A DILM225A/22(RAC500)
伊顿穆勒 139550 接触器 直流操作, 225A DILM225A/22(RDC24)
伊顿穆勒 139551 接触器 直流操作, 225A DILM225A/22(RDC60)
伊顿穆勒 139552 接触器 直流操作, 225A DILM225A/22(RDC130)
伊顿穆勒 139553 接触器 直流操作, 225A DILM225A/22(RDC240)
伊顿穆勒 101488 接触器附件 DILM225-XSL
伊顿穆勒 208200 接触器 250A DILM250/22(RA110)
伊顿穆勒 208201 接触器 250A DILM250/22(RA250)
伊顿穆勒 208202 接触器 250A DILM250/22(RAC500)
伊顿穆勒 208199 接触器 直流操作,250A DILM250/22(RDC48)
伊顿穆勒 208251 接触器线圈 DILM250-XSP/E(RA110)
伊顿穆勒 208252 接触器线圈 DILM250-XSP/E(RA250)
伊顿穆勒 208253 接触器线圈 DILM250-XSP/E(RAC500)
伊顿穆勒 208250 接触器线圈 直流操作 DILM250-XSP/E(RDC48)
伊顿穆勒 139555 接触器 300A DILM300A/22(RA110)
伊顿穆勒 139556 接触器 300A DILM300A/22(RA250)
伊顿穆勒 139557 接触器 300A DILM300A/22(RAC500)
伊顿穆勒 139558 接触器 300A DILM300A-S/22(110-120V50/60HZ)
伊顿穆勒 139559 接触器 300A DILM300A-S/22(220-240V50/60HZ)
伊顿穆勒 139554 接触器 直流操作,300A DILM300A/22(RDC48)
伊顿穆勒 274195 接触器 400A DILM400-S/22(110-120V50/60HZ)
伊顿穆勒 274196 接触器 400A DILM400-S/22(220-240V50/60HZ)
伊顿穆勒 208208 接触器 400A DILM400/22(RA110)
伊顿穆勒 208209 接触器 400A DILM400/22(RA250)
伊顿穆勒 208210 接触器 400A DILM400/22(RAC500)
伊顿穆勒 208207 接触器 直流操作,400A DILM400/22(RDC48)
伊顿穆勒 208291 接触器附件 DILM400-XS1
伊顿穆勒 101687 接触器附件 DILM400-XHBS1
伊顿穆勒 208293 接触器附件 DILM400-XKU-S
伊顿穆勒 274198 接触器 500A DILM500-S/22(110-120V50/60HZ)
伊顿穆勒 274199 接触器 500A DILM500-S/22(220-240V50/60HZ)
伊顿穆勒 208212 接触器 500A DILM500/22(RA110)
伊顿穆勒 208213 接触器 500A DILM500/22(RA250)
伊顿穆勒 208214 接触器 500A DILM500/22(RAC500)
伊顿穆勒 208211 接触器 直流操作 500A DILM500/22(RDC48)
伊顿穆勒 208286 接触器附件 DILM500-XHB
伊顿穆勒 208289 接触器机械联锁 DILM500-XMV
伊顿穆勒 208290 接触器附件 DILM500-XS1
伊顿穆勒 208255 接触器线圈 DILM500-XSP/E(RA110)
伊顿穆勒 208256 接触器线圈 DILM500-XSP/E(RA250)
伊顿穆勒 208257 接触器线圈 DILM500-XSP/E(RAC500)
伊顿穆勒 208254 接触器线圈 直流操作 DILM500-XSP/E(RDC48)
伊顿穆勒 178534 接触器 580A DILM580/22(RA110)
伊顿穆勒 178535 接触器 580A DILM580/22(RA250)
伊顿穆勒 178536 接触器 580A DILM580/22(RAC500)
伊顿穆勒 178537 接触器 650A DILM650/22(RA110)
伊顿穆勒 178538 接触器 650A DILM650/22(RA250)
伊顿穆勒 178539 接触器 650A DILM650/22(RAC500)
伊顿穆勒 208285 接触器附件 DILM650-XHB
伊顿穆勒 178540 接触器 750A DILM750/22(RA110)
伊顿穆勒 178541 接触器 750A DILM750/22(RA250)
伊顿穆勒 178542 接触器 750A DILM750/22(RAC500)
伊顿穆勒 178543 接触器 820A DILM820/22(RA110)
伊顿穆勒 178544 接触器 820A DILM820/22(RA250)
伊顿穆勒 178545 接触器 820A DILM820/22(RAC500)
伊顿穆勒 208295 接触器附件 DILM820-XKB-S
伊顿穆勒 178546 接触器 1000A DILM1000/22(RA250)
伊顿穆勒 208284 接触器附件 DILM820-XHB
伊顿穆勒 208288 接触器机械联锁 DILM820-XMV
伊顿穆勒 106727 接触器 1600A DILM1600/22(RAW250)
伊顿穆勒 178548 接触器 1400A DILH1400/22(RAW250)
伊顿穆勒 272442 接触器 2000A DILH2000/22(RAW250)
伊顿穆勒 111793 接触器 2200A DILH2200/22(RAW250)
伊顿穆勒 125945 接触器 2600A DILH2600/22(RAW250)
伊顿穆勒 208281 接触器辅助触点模块,内侧装 DILM820-XHI11-SI
伊顿穆勒 208282 接触器辅助触点模块,外侧装 DILM820-XHI11-SA
伊顿穆勒 208283 接触器辅助触点模块,内侧装 DILM820-XHI11V-SI
伊顿穆勒 289145 接触器线圈 DILM1000-XSP/E(RA250)

类似文章